ဆဋ္ဌမူပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ် (၂၅) အုပ်

Salayatana-Samyutta Salayatana-Samyutta Sagathavagga Samyutta Sagatha Vagga Samyutta & Nidana Vagga Samyutta Puggalapannati-Pali Pathikavagga-Pali Parajika-Pali Pancaka-Chakka-Sattaka-Nipata-Pali-Vol.II Nidana-Samyutta Mulapannasa-Pali Majjhimapannasa-Pali Mahavagga-Samyutta Khandha-Samyutta Khandha-Samyutta Guide-To-Conditional-Relations Part II Guide-To-Conditional-Relations Part I Ekaka-Duka-Tika-Catukka-Nipata Pali Vol.I […]

» Read more

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပုံနှိပ်တိုက်လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံးစက္ကူ ၂ မျိုး၊ ပုံနှိပ်မင် နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၈ မျိုးအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

» Read more

ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[နေတ္တိ၊ ပေဋကောပဒေသပါဠိတော်စာအုပ်နှင့် မိလိန္ဒပဉှပါဠိတော်စာအုပ်]

နေတ္တိ၊ ပေဋကောပဒေသပါဠိတော်စာအုပ် မိလိန္ဒပဉှပါဠိတော်စာအုပ်

» Read more

ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[ဇာတကပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ်နှင့် ဇာတကပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်]

ဇာတကပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ် ဇာတကပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်

» Read more

ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[မဟာနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်နှင့် စူဠနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်]

မဟာနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ် စူဠနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်

» Read more

ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[အပဒါနပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ်နှင့် အပဒါနပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်]

အပဒါနပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ် အပဒါနပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်

» Read more
1 2 3 15