နိကာယ်ငါးရပ်စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပရာအချိန်ကာလ

နိကာယ်စာမေးပွဲကို နှစ်စဉ် နယုန်လ(ဇွန်လ)အတွင်း သင့်လျော်သည့်နေ့၌ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ကျမ်းစာအလိုက် (၅)ရက် ကျင်းပပါသည်။

 

နိကာယ်စာမေးပွဲအတန်းများ

(က)     ဝိဒူတန်း

ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည့်နှစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်

( ခ)      မဟာဝိဒူတန်း

ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်

 

စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ

(က)     နိကာယ်စာမေးပွဲဝိဒူတန်းကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်။

( ခ)      နိကာယ်စာမေးပွဲ မဟာဝိဒူတန်းကို ဆိုင်ရာ နိကာယ်စာမေးပွဲဝိဒူတန်းကို အောင်မြင်               ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်။

 

ပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာများ

နိကာယ်ငါးရပ်(ဆဋ္ဌမူ)ပါဠိတော်ပါဌ်လျှောက်အနက်၊ စကားပြေ၊ သရုပ်နှင့် အဓိပ္ပါယ်များကို သာမေးမြန်းပါသည်။

 

(က)     ဝိဒူတန်း

အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     ပါရာဇိကပါဠိ၊

( ခ)      ပါစိတ္တိယပါဠိ၊

( ဂ)      မဟာဝဂ္ဂပါဠိ၊

(ဃ)     စူဠဝဂ္ဂပါဠိ၊

( င)      ပရိဝါရပါဠိ၊

 

အုပ်စု(၂)ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂပါဠိ၊

( ခ)      မဟာဝဂ္ဂပါဠိ၊

( ဂ)      ပါထိကဝဂ္ဂပါဠိ၊

အုပ်စု(၃)မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     မူလပဏ္ဏာသပါဠိ၊

( ခ)      မဇ္စျိမပဏ္ဏာသပါဠိ၊

( ဂ)      ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိ၊

 

အုပ်စု(၄)သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     သဂါထာဝဂ္ဂ၊ နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ္တပါဠိ၊

( ခ)      ခန္ဓဝဂ္ဂ၊ သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ္တပါဠိ၊

( ဂ)      မဟာဝဂ္ဂသံယုတ္တပါဠိ၊

 

အုပ်စု(၅)အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)

(က)     ဧကက၊ ဒုက၊ တိက၊ စတုက္ကနိပါတပါဠိ၊

( ခ)      ပဉ္စက၊ ဆက္က၊ သတ္တကနိပါတပါဠိ၊

( ဂ)      အဋ္ဌက၊ နဝက၊ ဒသက၊ ဧကာဒသက နိပါတပါဠိ၊

အုပ်စု(၆)ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     ခုဒ္ဒကပါဌ၊ ဓမ္မပဒ၊ ဥဒါန၊ ဣတိဝုတ္တက၊ သုတ္တနိပါတပါဠိ၊

( ခ)      ဝိမာနဝတ္ထု၊ ပေတဝတ္ထု၊ ထေရဂါထာ၊ ထေရီဂါထာပါဠိ၊

( ဂ)      အပဒါနပါဠိ (ပထမအုပ်)

(ဃ)     အပဒါနပါဠိ(ဒုတိယအုပ်) ဗုဒ္ဓဝံသ စရိယာပိဋကပါဠိ၊

( စ)      ဇာတကပါဠိ(ပထမအုပ်၊ ဒုတိယအုပ်)

အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ (သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     မဟာနိဒ္ဒေသေပါဠိ၊

( ခ)      စူဠနိဒ္ဒေသပါဠိ၊

( ဂ)      ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂပါဠိ၊

(ဃ)     နေတ္တိပါဠိ၊ ပေဋကောပဒေသပါဠိ၊

( င)      မိလန္ဒပဉှာပါဠိ၊

အုပ်စု (၈) ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက)(ပထမပိုင်း)ကျမ်းစဉ်

(က)     ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိ၊

( ခ)      ဝိဘင်္ဂပါဠိ၊

အုပ်စု(၉) ခုဒ္ဒကနိကာယ (အဘိဓမ္မပိဋက)(ဒုတိယပိုင်း)ကျမ်းစဉ်

(က)     ဓာတုကထာ၊ ပုဂ္ဂလပညတ္တိပါဠိ၊

( ခ)      ကထာဝတ္ထုပါဠိ၊

( ဂ)      ယမကပါဠိ၊

(ဃ)     ပဋ္ဌာနပါဠိ၊

(ခ)      မဟာဝိဒူတန်း

အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     ပါရာဇိက ကဏ္ဍအဋ္ဌကထာ

( ခ)      ပါစိတျာဒိ အဋ္ဌကထာ

( ဂ)      စူဠဝဂ္ဂါဒိ အဋ္ဌကထာ

 

အုပ်စု(၂)ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

(က)     သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ

( ခ)      မဟာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ

( ဂ)      ပါထိကဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ

 

အုပ်စု(၃)မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ခ)      မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ဂ)      ဥပရိပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ

                        အုပ်စု(၄)သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     သံယုတ္တ အဋ္ဌကထာ ပ-တွဲ

                                    ( ခ)      သံယုတ္တ အဋ္ဌကထာ ဒု-တွဲ

                                    ( ဂ)      သံယုတ္တ အဋ္ဌကထာ တ-တွဲ

                        အုပ်စု(၅)အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     အင်္ဂုတ္တရ အဋ္ဌကထာ ပ-တွဲ

                                    ( ခ)      အင်္ဂုတ္တရ အဋ္ဌကထာ ဒု-တွဲ

                                    ( ဂ)      အင်္ဂုတ္တရ အဋ္ဌကထာ တ-တွဲ

                        အုပ်စု(၆)ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌကထာ၊ ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ခ)      ဥဒါန အဋ္ဌကထာ၊ ဣတိဝုတ္တက အဋ္ဌကထာ

                                    ( ဂ)      သုတ္တနိပါတ အဋ္ဌကထာ

                                    (ဃ)     ဝိမာနဝတ္ထု အဋ္ဌကထာ၊ ပေတဝတ္ထု အဋ္ဌကထာ

                                    ( င)      ဗုဒ္ဓဝံသ အဋ္ဌကထာ၊ စရိယာပိဋက အဋ္ဌကထာ

                        အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ (သုတ္တန္တပိဋက)ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     မဟာနိဒ္ဒေသေ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ခ)      စူဠနိဒ္ဒေသ အဋ္ဌကထာနှင့် နေတ္တိ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ဂ)      ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ

                        အုပ်စု (၈) ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက) ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ

                                    ( ခ)      သမ္မောဟဝိနောဒနီ အဋ္ဌကထာ

                        အုပ်စု(၉) ခုဒ္ဒကနိကာယ (အဘိဓမ္မပိဋက) ကျမ်းစဉ်

                                    (က)     ပဉ္စပကရဏ အဋ္ဌကထာ

 

ဖြေဆိုခွင့်ပြုချိန်

မေးခွန်းလွှာတိုင်းကို မွန်းလွဲ(၁)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ (၄)နာရီဖြေဆိုခွင့်ပြုသည်။

 

ဘွဲ့တံဆိပ်တော်အောင်လက်မှတ်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်း

(က)     အုပ်စုတစ်ခုလုံးပါ ပါဠိတော်ကျမ်းစာများအားလုံးကို ပြည့်စုံစွာအောင်မြင်မှသာလျှင် အုပ်စုအလိုက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်နှင့် အောင်လက်မှတ်များ ကိုဆက်ကပ်ချီးမြှင့်၍ ထိုက်တန်သော ပစ္စည်ဝတ္ထုများဖြင့် ပူဇော်ပါသည်။

(ခ)       အုပ်စုအလိုက် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ

 

ဝိဒူတန်း                                 မဟာဝိဒူတန်း

၁။        ဝိနယဝိဒူ           ၁။        ဝိနယမဟာဝိဒူ

၂။        ဒီဃနိကာယဝိဒူ     ၂။         ဒီဃနိကာယမဟာဝိဒူ

၃။        မဇ္စျိမနိကာယဝိဒူ    ၃။        မဇ္စျိမနိကာယ မဟာဝိဒူ

၄။        သံယုတ္တနိကာယဝိဒူ  ၄။ သံယုတ္တနိကာယမဟာဝိဒူ

၅။    အင်္ဂုတ္တရနိကာယဝိဒူ     ၅။     အင်္ဂုတ္တရနိကာယမဟာဝိဒူ

၆။    ခုဒ္ဒကနိကာယဝိဒူ(၁)    ၆။     ခုဒ္ဒကနိကာယမဟာဝိဒူ(၁)

၇။    ခုဒ္ဒကနိကာယဝိဒူ(၂)    ၇။     ခုဒ္ဒကနိကာယမဟာဝိဒူ(၂)

၈။    အဘိဓမ္မဝိဒူ(၁)          ၈။     အဘိဓမ္မမဟာဝိဒူ(၁)

၉။    အဘိဓမ္မဝိဒူ(၂)          ၉။     အဘိဓမ္မမဟာဝိဒူ(၂)

 

(ဂ)       အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဘွဲ့တံဆိပ်တော်နှင့် အောင်လက်မှတ်တွင် “ဝိသိဋ္ဌ” ထည့်၍ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပါသည်။

(ဥပမာ   – ဝိသိဋ္ဌဝိနယဝိဒူ၊   ဝိသိဋ္ဌဝိနယမဟာဝိဒူ)

(ဃ)     အုပ်စုတစ်ခုပါကျမ်းစာ(သို့)အဋ္ဌကထာကျမ်းစု ၁ကျမ်း၊ ၂ကျမ်းစသည် အချို့အဝက်သာ အောင်မြင်သောကျမ်းစာ/ကျမ်းစုအတွက် “ကျမ်းစွဲအောင်” အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

 

နိကာယ်ငါးရပ်စာမေးပွဲ စာဖြေဌာနများစာရင်း

 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် နိကာယ်
ကချင်ပြည်နယ်
ကယားပြည်နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
ချင်းပြည်နယ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(နောက်)
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၇
၁၁ မွန်ပြည်နယ်
၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၁
၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ရှေ့)
၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(နောက်)
၁၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်)
၁၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်)
၁၉ နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
စုစုပေါင်း ၇၂
ပြည်ပစာဖြေဌာန
၂၀ စင်္ကာပူနိုင်ငံ
၂၁ ဗြိတိန်/လန်ဒန်မြို့
စုစုပေါင်း ၇၂