၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

https://drive.google.com/wdfile/d/1ZhEW61kqGEiITJqPkHt1vk1xBXmszlxO/view?usp=share_link ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

» Read more