ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်

ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်

–    ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်

 –   ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု သံဃနာယကအဖွဲ့

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်

၁။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆိုသည်မှာ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း သီတင်း သုံးနေထိုင်ကြသော ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များကို ဆိုသည်။(သံ/စည်း၊ ၂-ဆ)

၂။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုသံဃနာယကအဖွဲ့၊ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ဆရာတော်များသည် သံဃနာယကအဆင့်များတွင် တစ်ဆင့်ဆင့်၌သာ ပါဝင်ခွင့် ရှိသည်။ (သံ/စည်း၊ ၁၈-က)

၃။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုအတွင်းရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်များဖြစ်သည်။ (သံ/စည်း၊ ၂၂)

၄။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်များ၏ အစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံး(၁)နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ (သံ/စည်း၊ ၅၆)

၅။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃနာယကအဖွဲ့သည် ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင် အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ (သံ/စည်း၊၅၇)

၆။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းပြည့်အစည်းအဝေးကို ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃနာယကအဖွဲ့ဟောင်းက ဦးဆောင်ပါဝင်၍ ကျင်းပရမည်။(သံ/စည်း၊ ၅၈)

၇။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်၏ သက်တမ်းသည် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဖြစ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။ (သံ/စည်း၊ ၈၂)

၈။

ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားလုံးသည် ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော် များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ (သံလုပ်ထုံး၊ ၁၅)

၉။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုအတွင်း၌ ကျောင်း(၁)ကျောင်း / (၂)ကျောင်း / (၃)ကျောင်း သာရှိလျှင် ထိုကျောင်းများရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားလုံးကို စုပေါင်းရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု သံဃနာယကအဖြစ် သင့်လျော်သလို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။(သံလုပ်ထုံး၊ ၁၆)

၁၀။

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုအတွင်း၌ ကျောင်း(၄)ကျောင်း / (၄)ကျောင်းအထက်ရှိလျှင် ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာနာယကအဖွဲ့ကို နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁)အရ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။(သံလုပ်ထုံး၊ ၁၇)

 

နောက်ဆက်တွဲဇယား(၁)

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင်များမှ

ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုသံဃနာယက ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပုံ

အမှတ်စဉ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုအတွင်းရှိ ရဟန်းသံဃာအရေအတွက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု သံဃာ့ဝန်ဆောင် ရွေးချယ်ပုံ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၄ပါးရှိလျှင် ၁+၁+၂ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၅ပါးရှိလျှင် ၁+၁+၃ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၆ပါးရှိလျှင် ၁+၁+၄ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၇ပါးရှိလျှင် ၁+၁+၅ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၈ပါးရှိလျှင် ၁+၁+၆ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ
သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၉ပါးရှိလျှင် ၂+၂+၅ သံဃနာယကဖွဲ့ပါ

မှတ်ချက်။         ဇယားကွက်အမှတ်စဉ် ၁မှ၅အထိ၌ ဥက္ကဋ္ဌ ၁ပါး၊ အကျိုးဆောင် ၁ပါး၊ ကျန်အမှုဆောင်များ ဖြစ်သည်။

ဇယားကွက် အမှတ်စည် ၆၌ ဥက္ကဋ္ဌ ၂ပါး၊ အကျိုးဆောင် ၂ပါး ကျန်အမှုဆောင်များဖြစ်သည်။ သံဃာ့ဝန်ဆောင် ၉ပါး / ၉ပါးအထက်ရှိလျှင် ၂+၂+၅ ဖြင့်သာ သံဃနာယကဖွဲ့ရမည်။ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု သံဃနာယကဖွဲ့ရာ၌ သံဃနာယက ၉ပါးထက် မပိုလွန်စေရ။

 

Next Page