သီလရှင်အဖွဲ့အစည်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင်များသည် သက်ဆိုင်ရာသံဃနာယက အဖွဲ့များ၏ သြဝါဒကိုခံယူလျက် သီလရှင်အချင်းချင်း ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ် နိုင်ရန် သီလရှင်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အဆင့်၂ ဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်

(ညွှန်ကြားလွှာ-၆၃)

(က)

မြို့နယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင်

အမှုဆောင်အဖွဲ့

(ခ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ

သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်အမှုဆောင်အဖွဲ့