၂၀၂၄ ခုနှစ် အစိုးရ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း