သတ္တမအကြိမ် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ (၄၇) ပါး စာရင်း (ပထမအဖွဲ့ခွဲ၊ ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲ၊ တတိယအဖွဲ့ခွဲ)