စီမံရေးရာဌာနခွဲတာဝန်

(၁)

စီမံ/ဦးစီးရေးရာ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့အား တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂)

ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ခွဲဝေ ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် ကြီးကြပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။

(၃)

ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်၊ လျှို့ဝှက်၊ လုံခြုံမှုအဆင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များကိုတာဝန်ယူ၍ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၄)

ပုံမှန်တင်ပြရမည့်အစီရင်ခံစာများကို အချိန်မီတင်ပြရန် တာဝန်ရှိသည်။

(၅)

မူဝါဒရေးရာကိစ္စရပ်များကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့တင်ပြခြင်း၊ အောက်ခြေသို့ချပြ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၆)

ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေရေးဆွဲတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များအား လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ တာဝန်ခံရေးဆွဲ တင်ပြရမည်။

(၇)

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။

(၈)

သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအလိုက် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ၊ ခရိုင်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများသို့ ကွင်းဆင်း၍ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။

(၉)

Online စနစ်အသုံးပြု၍ e-Government လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။