ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[ဇာတကပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ်နှင့် ဇာတကပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်]

ဇာတကပါဠိတော်(ပထမ)စာအုပ်

ဇာတကပါဠိတော်(ဒုတိယ)စာအုပ်