၁၃၈၅ ခုနှစ် (၂၀၂၃)ခုနှစ် အကြိမ်(၃၀)မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ငါးကျမ်းအောင် အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) လေးကျမ်းအောင် အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) သုံးကျမ်းအောင် အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) နှစ်ကျမ်းအောင် အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) တစ်ကျမ်းအောင် အုပ်စု(၂) ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) သုံးကျမ်းအောင် အုပ်စု(၂) ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) နှစ်ကျမ်းအောင် အုပ်စု(၂) ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) တစ်ကျမ်းအောင် အုပ်စု(၃) မဇ္ဈိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) သုံးကျမ်းအောင် အုပ်စု(၃) မဇ္ဈိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) နှစ်ကျမ်းအောင် […]

» Read more