ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနခွဲတာဝန်

(၁)

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနခွဲ၏ ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂)

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အလေအလွင့်မဖြစ်စေရေး၊ မသမာမှုမဖြစ်စေရေး တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၃)

ဦးစီးဌာနမှပြုစုသောကျမ်းစာအုပ်များ၊ သာသနာတော်ဆိုင်ရာကျမ်းစာအုပ်များ၊ ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးရာ၌ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

(၄)

အခါအားလျော်စွာတာဝန်ပေးလာသည့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးကိစ္စများကိုလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၅)

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာ၌လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆေး၊ မှင် စသည် တို့ကို ဝယ်ယူ ထိန်းသိမ်း သုံးစွဲရာ၌ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

(၆)

ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။

(၇)

စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ ကြာရှည်စွာသုံးနိုင်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၈)

စာအုပ်စာတမ်းများကို ဈေးနှုန်းတွက်ချက် သတ်မှတ်အတည်ပြုခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ ငွေကြေးများ မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ကြပ်မတ်ရမည်။

(၉)

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးနှင့် အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများ ရောင်းချရေးတို့ကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။