(၁၃၈၄) ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစိုးရပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာချက်

အောင်စာရင်းကြေညာချက် မာတိကာ မန္တလေးအောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/file/d/1gcbepz-dvlIp5yL3cd3q_4Th3Bzk-5Mr/view?usp=sharing မန္တလေးအောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/file/d/1VG0pbs-IIsW0sOpGt6M3D2WqPkC4KjE5/view?usp=sharing

» Read more