သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ ရာထူးနေရာများသို့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း