ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀) (ဆဋ္ဌမူအတိုင်း ကွန်ပျူတာစာမူ)များ လွှင့်တင်ဖော်ပြခြင်း[မဟာနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်နှင့် စူဠနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်]

မဟာနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်

စူဠနိဒ္ဒေသပါဠိတော်စာအုပ်