သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ ရာထူးနေရာ (၁၂၂) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း